Klachtenregeling

Bureau Klasse! streeft er naar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. In het geval de opdrachtgever toch niet tevreden is, dient de opdrachtgever in eerste instantie contact op te nemen met de uitvoerder van Bureau Klasse! om dit te bespreken. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever wordt opgelost, is de opdrachtgever verplicht om binnen 30 dagen na de laatste dag van de uitvoering van de opdracht een schriftelijke klacht in te dienen via info@bureauklasse.nl. Na deze 30 dagen vervalt het recht op reclame. Mochten beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 1- Begrippen
Klager: Opdrachtgevers (bijvoorbeeld schooldirecties/besturen, intern begeleiders of ouders)
Klacht: Iedere uiting van ongenoegen, schriftelijk door de klager kenbaar gemaakt met betrekking tot de dienstverlening, die is overeengekomen met bureau Klasse!

Artikel 2 – Interne klachtenbehandeling
Klager dient een klacht in bij bureau Klasse! Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Elke klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier. Klachten over de uitvoering van de dienstverlening worden bij voorkeur door de klager rechtstreeks met bureau Klasse! besproken en in vertrouwen behandeld. Is dat niet mogelijk dan treedt de interne procedure klachtenbehandeling in werking.

Interne procedure klachtenbehandeling:

  • Voor de interne procedure dient de klager de klacht schriftelijk gemotiveerd in bij bureau Klasse! De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
  • Klager ontvangt binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging dat de klacht ontvangen is.
  • Uiterlijk drie weken na binnenkomst van de klacht is er een gesprek gearrangeerd tussen de klager en bureau Klasse!, met als doel een tot tevredenheid stemmende afhandeling van de klacht te komen. Indien een langere termijn dan drie weken benodigd is om de klacht te onderzoeken en/of af te handelen ontvangt de klant hiervan binnen twee weken na ontvangst van de klacht een reactie waarin het uitstel wordt gemotiveerd onder opgaaf van een indicatie wanneer wordt verwacht uitsluitsel te geven.
  • Klager ontvangt binnen zeven dagen na dit gesprek een bevestiging van bureau Klasse! over de overeengekomen wijze van afhandeling van de klacht. Dit geldt ook in geval er geen overeenstemming is bereikt.

Artikel 3 – Verslaglegging
Van elke klachtbehandeling wordt verslag gedaan op het klachtenformulier.

Artikel 4 – Onafhankelijke derde
Indien de uitkomst van de interne klachtenbehandeling voor de klager niet aanvaardbaar is, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de onafhankelijk derde, de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Het oordeel van deze onafhankelijk derde is bindend voor bureau Klasse! en consequenties die hieruit voortvloeien, worden zo spoedig mogelijk afgehandeld. De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT.

Het klachtenformulier en bijbehorende stukken worden voor de duur van twee jaren bewaard, tenzij anders overeengekomen.

Correspondentieadres interne klachtenprocedure:
bureau Klasse!
Kofschipstraat 10
1826 CG Alkmaar

info@bureauklasse.nl