Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1- Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten welke zijn aangegaan door bureau Klasse!
1.2 Door ondertekening van de overeenkomst accepteert de opdrachtgever deze voorwaarden.
1.3 Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Grondslag offertes
2.1 Offertes van bureau Klasse! zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Bureau Klasse! zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3 – Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
3.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, uitvoering of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden te wijzigen.
3.2 Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal bureau Klasse! dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
3.3 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal bureau Klasse! de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 4 – Tarieven
4.1 Alle prijzen van bureau Klasse! zijn vrijgesteld van BTW.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de door bureau Klasse! vastgestelde hoeveelheid uren die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden
5.1 De overeengekomen kosten worden bij opdrachten met een doorlooptijd van minder dan 8 weken na afsluiting van de opdracht gefactureerd. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan acht weken, vindt facturering plaats zoals vermeld in de overeenkomst.

Artikel 6 – Personeel
6.1 Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever of door bureau Klasse! geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom
7.1 Het auteursrecht- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van door bureau Klasse! vervaardigd materiaal berust bij bureau Klasse!
7.2 Overdracht van auteursrecht kan slechts schriftelijk geschieden. Verveelvoudigen, openbaar maken of kopiëren is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bureau Klasse! Uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie heeft opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen.

Artikel 8 – Overmacht
8.1 Overmacht in de zin van dit artikel duidt op omstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst of het contract verhinderen en die niet zijn toe te rekenen aan bureau Klasse!
Hieronder zijn begrepen: ziekte en ongevallen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen handelend namens bureau Klasse!, pandemieën, brand, storingen aan en/of verlies van apparatuur of hulpmiddelen.
8.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van bureau Klasse! tot uitvoering van de overeenkomst of contract opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
8.3 Indien bureau Klasse! bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar plichten kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds door haar gepresteerde, c.q. te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht of contract.
8.4 Indien een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid
9.1 Bureau Klasse! is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden.
9.2 Partijen zullen geen gegevens zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.

Artikel 10 – Annuleren
10.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert of de diensten c.q. producten weigert af te nemen, dan is deze verplicht de door bureau Klasse! reeds aangeschafte materialen over te nemen.
10.2 In geval van annulering, na ondertekening van de overeenkomst, zal een schadeloosstelling verschuldigd zijn ter grootte van 1/3 van het bedrag van de overeengekomen prijs.
10.3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel houdt bureau Klasse! zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Tussentijds beëindiging van de opdracht
11.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
11.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft bureau Klasse! vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het declaratiebedrag als opgenomen in de bevestigde offerte, c.q. gesloten overeenkomst en eventuele additionele opdrachtspecificaties als uitgangspunt worden gehanteerd.
11.3 Bureau Klasse! mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken wanneer er feiten en omstandigheden plaatsvinden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen.
Bureau Klasse! behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Bureau Klasse! verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de Algemene Leveringsvoorwaarden uit te voeren.
12.2 Bureau Klasse! is niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de opdrachtgever mocht lijden door of tijdens deelname aan een cursus of uitvoering van een opdracht, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van bureau Klasse!
12.3 Aansprakelijkheid kan nimmer het totaalbedrag van de opdracht overschrijden.

Artikel 13 – Betaling
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt in eerste instantie een herinnering gestuurd.
13.2 Bureau Klasse! is gerechtigd de opdrachtgever een rente van 1,25 % per maand te berekenen, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de geldende termijn van de herinnering door haar is ontvangen, gerekend vanaf de dag van het verzenden van de factuur.
13.3 Bureau Klasse! is behalve het factuurbedrag en de rente gerechtigd alle overige incassokosten bij de opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn, zoals de kosten van advocaat procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 14 – Wijziging prijzen en voorwaarden
14.1 Bureau Klasse! behoudt zich het recht voor cursusgelden, honoraria, onkostenvergoedingen en Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, welke wijzigingen echter niet van toepassing zijn op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 15 – Klachtenbehandeling en geschillen
15.1 Bureau Klasse! streeft ernaar om opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Voor de klachtenregeling wordt verwezen naar de website www.bureauklasse.nl.

Artikel 16 – Toepasselijk recht
16.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.